อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์


“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตรสาธารณะ”  

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์  

“สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรียนรู้สู้สากล”
03. 2018