อาจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้

 - การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Learning Education of communities using information technology and communications.
 
03. 2018